Učestala pitanja

TRAŽITE DJELATNIKE/RADNIKE?

Na našem portalu besplatno se registrirajte te objavite oglas.

Ukoliko imate potrebe za pregledavalje životopisa kontaktirate nas na info@trazimposao.hr

Želimo Vam uspješan ostatak radnog dana

www.trazimposao.hr

Zaštita privatnosti korisnika portala

Uvjeti korištenja

Prilikom korištenja portala TRAŽIM POSAO na web stranici www.trazimposao.hr (dalje u tekstu: Tražimposao ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva Info lider d.o.o. Zagreb, Bleiweisova 33/III, OIB: 56193705901, (dalje u tekstu: Društvo), primjenjuju se sljedeći:

Opći uvjeti korištenja

  1. Uvodne odredbe i definicije

„Opći uvjeti“ je naziv za ove Opće uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opći uvjeti vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.trazimposao.hr te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva s jedne strane te korisnika s druge strane te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi Trazimposao

„Trazimposao“ je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnicima, zaposlenicima, volonterima, suradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.

„Poslodavac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Tražimposao., a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Tražimposao radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.

„Posloprimac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi Tražimposao radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

„Radno mjesto“ u smislu ovih Općih uvjeta je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

„Korištenje“ u smislu ovih Općih uvjeta je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

„Cjenik“ je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koje su dostupne na Portalu.

„GDPR“ je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

„Voditelj obrade“ je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.

„Izvršitelj obrade“ je fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

  1. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

U svrhu korištenja Portala, Poslodavac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Registrirani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase za Radna mjesta, naknadno ih mijenjati u dogovoru sa savjetnicima Portala za regrutiranje, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati sažetke životopisa, te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane na Portalu ili će to tek biti.

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna Radna mjesta na Trazimposao naplaćuje se u skladu sa Cjenikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.

Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Poslodavca. Društvo također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa, sukladno pravilima o objavljivanju natječaja na Portalu.

  1. Odredbe koje se odnose na Posloprimce

U svrhu korištenja Portala, Posloprimac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

Posloprimac se obvezuje korisnički račun (MojProfil) u okviru Portala koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o Radnim mjestima.

Ako Posloprimac koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

  1. Autorska prava

Izgled Portala, njegov sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji pogone Trazimposao, crteži, planovi, skice, te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Baze podataka koji su sakupljeni radom Portala su također zaštićene kao takve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Trazimposao je registrirani žig društva INFO LIDER d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig izričito pridržana i ne smiju se koristiti bez odobenja društva INFO LIDER d.o.o.

MojPosao.net je registrirana domena društva INFO LIDER d.o.o.

  1. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u životopisima Posloprimaca i oglasima Poslodavaca.

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.

Poslodavci i Posloprimci koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili.

  1. Zaštita i obrada osobnih podataka

a) Objava oglasa na Trazimposao

U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR-a) Društvo se smatra Izvršiteljem obrade podataka pri objavi oglasa Poslodavaca koji se smatra Voditeljem obrade podataka.

Voditelj obrade podataka obvezan je prikupljati osobne podatke pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu).

Voditelj obrade dužan je prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relavantni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.

Voditelj obrade jamči Izvršitelju obrade da neće koristiti osobne podatke koji su prikupljeni putem stranice Trazimposao u bilo koje druge svrhe osim u svrhu zapošljavanja.

Voditelj obrade potvrđuje da je implementirao organizacijske i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem podataka putem stranice Trazimposao te je odgovoran za preuzimanje podataka (prijava) te direktno prosljeđivanje na email

Voditelj obrade se obvezuje u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem obrade kako bi svakom Posloprimcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti osobnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu osobnih podataka).

Voditelj obrade se obvezuje u slučaju kršenja propisa u pogledu obrade osobnih podataka u potpunosti surađivati sa Izvršiteljem na otklanjanju štete i suradnji sa regulatornim tijelima.

Izvršitelj obrade se obvezuje provoditi obradu osobnih podataka (prikupljanje prijava na oglase Poslodavaca) isključivo u okviru usluge, u ime Voditelja obrade i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom suradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade osobnih podataka koje provodi u ime i za račun Voditelja obrade do opoziva od strane Voditelja obrade.

Izvršitelj obrade osigurava Voditelju obrade da pristup Osobnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup Osobnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.

Izvršitelj obrade navodi kako je poduzeo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane GDPR-om, a osobito redovite sustave kontrole, testiranja, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti IT sustava.

Izvršitelj obrade će redovito procjenjivati učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati.

Izvršitelj obrade i Voditelj obrade će se međusobno informirati o svakoj povredi osobnih podataka koja je relavantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.

Izvršitelj obrade može obrađivati podatke Voditelja obrade smo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sustava i praćenje statistika prijava na oglas za posao.

b) Pristup Bazi Profila

U smislu GDPR-a Poslodavci i Društvo se smatraju zajedničkim Voditeljima obrade Baze Profila.

Temeljem Članka 14. GDPR-a koji glasi „Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika“, Poslodavci koji kontaktiraju Posloprimce koji su pristupili Bazi Profila dužni su se identificirati te obavijetiti Posloprimce ukoliko namjeravaju sačuvati profile Posloprimaca izvan informatičkog sustava „Baza Profila“ a sve u skladu s Člankom 14. GDPR-a.

Društvo se obvezuje prikupiti privolu od svakog Posloprimca zasebno te mu omogućiti u skladu s načelima GDPR-a u svakom trenutku pristup njegovim osobnim podacima, mogućnost uskraćivanja privole na jednak način na koji je privola i dana, brisanje, izmjenu te informiranost o Poslodavcima koji su izvršili uvid u Profil Posloprimca.

Privole Posloprimaca su dane potvrdnom radnjom, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su Posloprimcu pružene sve relavanatne informacije (svrha obrade podataka, identitet voditelja obrade, rok čuvanja osobnih podataka itd.).

Voditelj obrade –Poslodavac koji izvši uvid u Bazu Profila obvezuje se pregledavati Profile Posloprimaca isključivo u svrhu određivanja pogodnosti određenog Posloprimca u svrhu zapošljavanja te ne smije dobivene osobne podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu od koje je dana.

Zajednički Voditelji obrade dužni su provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik a osobito povjerljivost pristupnih podataka Bazi Profila u ime Poslodavca te onemogućiti skidanje podataka iz sustava Baze Profila na svoje informacijske sustave.

Posloprimci u svom Profilu, odabirom opcija vidljiv „Poslodavcima“ daju privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih osobnih podataka, dok odabirom opcije vidljiv „Poslodavcima, posjetiteljima i tražilicama (samo slika, ime i naslov profila)“ Posloprimci daju privolu za to da osobnim podacima navedenim u objavljenom profilu slobodno pristupaju svi posjetitelji Portala. Ukoliko odaberu opciju „Samo meni (skriveni profil)“, tada neće moći biti pretraživi od strane Poslodavaca ili drugih korisnika MojPosao.net.

Privola za prikupljanje i obradu Osobnih podataka, a sukladno odredbama GDPR-a se daje isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: Info lider d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Bleiweisova33/III, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: info@trazimposao.hr ili deaktiviranjem svog korisničkog računa.

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Općim uvjetima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Posloprimca odnosno Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

  1. Završne odredbe

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca se uz ove Opće uvjete primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Dajem privolu Društvu INFO LIDER d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka koje su navedene u Profilu kako bi me drugi Poslodavci mogli kontaktirati u svrhu zapošljavanja.

Suglasan sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti.

Upoznat sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: INFO LIDER d.o.o. (Službenik za zaštitu osobnih podataka), Bleiweisova 33/III, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@trazimposao.hr

www.trazimposao.hr

Pogreške koje dobri šefovi ne rade

Neovisno o tome koliko su vaše namjere dobre i neovisno o tome koliko iskustva kao poslodavac imate, ako ste šef, radit ćete pogreške i nema razloga da za sebe tražite isprike. Raditi pogreške sastavni je dio života - privatnog, pa tako i poslovnog.

Postoje dvije klasične vrste pogreški. Ipak, u pitanju su dvije različite vrste.

Neke pogreške su jednokratni događaji; brzo prepoznate u čemu ste pogriješili, naučite nešto iz toga i to više ne ponavljate. Odlika dobrog lidera je da pogreške ispravlja brzo.

Druga vrsta pogreški daleko je opasnija za 'zdravlje' tvrtke. To je kada pogrešku ne prepoznate i kada kronične pogreške postanu dio vašeg menadžerskog stila, uzrokuju probleme zaposlenicima, tvrtki, a na kraju i klijentima. One vas čine i 'lošim šefom' - a to nikada nije dobro.

Prema istraživanju o 'lošim šefovima' (da, i to postoji), 65 posto zaposlenika kaže da bi radije odabrali novog šefa nego povišicu.

Što je 'lošim šefovima' zajedničko?

Inc je sastavio popis 7 najčešćih pogrešaka koje loši šefovi rade:

1) Ne znaju komunicirati.

Informacija je moć koja zaposlenicima omogućava da svoj posao rade brže i točnije. Što je potpunija informacija koju zaposlenik od vas dobiva, brže će shvatiti što želite, prije će to moći izvršiti i kvalitetnije poslužiti kupce/klijente.

2) Kratkotrajne umjesto dugoročnih mjera.

Brzi popravci su zadovoljavajući, ali ne traju. Zastanite i uzmite si vremena kako biste došli do srži problema i razvili strategiju kako taj problem riješiti. Činite li manje od toga ne znači da ste problem riješili - samo ste ga odgodili na neko vrijeme.

3) Ne znaju delegirati.

Menadžer ne može sve napraviti sam niti bi to trebao pokušavati. Pokušavajući napraviti sve sami ne koristite svoje vrijeme i talent na najbolji mogući način, a istovremeno tratite potencijal vlastitih zaposlenika. Delegirajući posao zaposlenicima ostavljate sebi više prostora za preuzimanje zadataka kojima se morate baviti i činite svoje poslovanje učinkovitijim.

4) Ne postavljaju ciljeve zaposlenicima.

Nemojte ostaviti zaposlenike 'u mraku'. Kao šef imate zadatak razviti realne i dostižne ciljeve koji će vaše zaposlenike voditi prema onim rezultatima koji su ujedno i cilj vaše strategije razvoja tvrtke.

5) Odupiranje promjenama umjesto provođenje promjena.

Odupiranje promjenama u današnje vrijeme predstavlja strahovit gubitak vremena i energije. Istovremeno, daje prednost vašim konkurentima. Naučite prihvaćati i provoditi promjene u svojoj industriji te svaku novost pretvoriti u svoju korist.

6) Ne prepoznaju postignuća zaposlenika.

Puno je toga što možete učiniti kako biste nagradili zaposlenike koji pokazuju dobre rezultate. Primjerice, zahvaliti im za dobro obavljen posao - ništa vas ne košta, a nekome stvarno možete uljepšati dan.

7) Shvaćaju sve previše ozbiljno.

Osigurajte onakvo radno okruženje u kojem zaposlenici svakoga dana žele boraviti. To bi trebalo biti ugodno, pa čak i zabavno okruženje u kojem se svi osjećaju ugodno.

Navedena email adresa se već koristi?

Pitanje:

Prilikom registracije na portalu www.trazimposao.hr i unosa svih potrebnih podataka, ispisala se greška - 'Navedena email adresa se već koristi'. Što to znači?

Odgovor:

Ukoliko ste ikada bili korisnik portala www.trazimposao.hr , nema potrebe za ponovnom registracijom.

Da bi koristili www.trazimposao.hr , njegove usluge ili jednostavno prijavljivali se na oglase, sve što trebate napraviti jest prijaviti se (ulogirati) na portal www.trazimposao.hr

To možete učiniti na naslovnoj strani www.trazimposao.hr (desni gornji kut desno) Unosom vaših podataka - email adrese / korisničkog imena i lozinke, ulogiravate se u www.trazimposao.hr i time koristite njegove usluge.

administracija portala

Kako pristupiti svom korisničkom računu na www.trazimposao.hr portalu?

Pitanje:

Kako pristupiti svom korisničkom računu na www.trazimposao.hr portalu?

Odgovor:

Vrlo lako i jednostavno! Klikom na Prijava korisnika ( desni gornji kut ) otvoriti će Vam se forma za unos emaila ili korisničkog imena i lozinke.

Ispunite tražena polja i kliknite na gumb 'Prijava'.