Zamjena radne knjižice - elektronički zapis podataka

Člankom 299. Zakona o radu (NN, broj 149/09., 61/11. i 73/13. – dalje ZR) propisano je da s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 291. ZR-a koji normativno uređuju radnu knjižicu i postupanje poslodavca s radnom knjižicom. Prema odredbi članka 299. stavka 2. ZR-a poslodavac je obvezan najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji vratiti radniku radnu knjižicu. Prije povrata radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike radne knjižice, uz pečat i potpis ovlaštene osobe. Poslodavac prije povrata radne knjižice ne zaključuje radnu knjižicu s danom 30. lipnja 2013. budući da radni odnos radnika s navedenim danom ne prestaje i ne prikazuje trajanje zaposlenja, već je navedene rubrike potrebno precrtati. U rubrici predviđenoj za upisivanje bilješki (stranica 34.-36. radne knjižice) poslodavac se treba pozvati na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici („nepopunjene rubrike precrtane temeljem članka 299. stavka 3. ZR“ – datum, potpis i pečat ovlaštene osobe poslodavca). Nakon toga radne knjižice poslodavac treba vratiti radnicima u roku od tri mjeseca, tj. najkasnije do 30. rujna 2013. Ako poslodavac iz bilo kojeg razloga nekom radniku ne može vratiti njegovu radnu knjižicu, dužan ju je dostaviti nadležnoj područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje: Zavod), prema mjestu prebivališta radnika (područne službe - područni uredi Zavoda) u skladu s odredbom članka 299. ZR-a. Također, prema navedenoj odredbi ZR-a, za radnike s nepoznatom adresom prebivališta poslodavac je dužan radnu knjižicu dostaviti središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda (Središnja služba Zagreb). Obvezu vraćanja radne knjižice osobi do najkasnije 30. rujna 2013. imaju i poslodavci koji su primili osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, prema odredbi članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, broj 57/12. i 120/12.). Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan člankom 299. ZR-a je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze. Od 1. srpnja 2013. podatke relevantne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i nekih drugih prava osigurat će Zavod u obliku elektroničkog zapisa. izvor HZZMO